Lt En
logo
lt
en

Uždaviniai

Užduotis ir funkcijos

PB „Geležinis Vilkas“ tikslas

Pagrindinis Pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" tikslas – rengti PB „Geležinis Vilkas“ karius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos gynybai, siekiant užtikrinti valstybės teritorijos vientisumą, palaikyti karinių vienetų kovinę parengtį bei gebėjimus sąveikauti su sąjungininkų pajėgomis, rengtis tarptautinėms operacijoms ir jose dalyvauti, teikti pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms įstatymų nustatytais atvejais bei vykdyti kitas taikos meto užduotis.

PB „Geležinis Vilkas“ uždavinys

PB „Geležinis Vilkas" uždavinys yra gavus įsakymą išsiskleisti nurodytame operacijos rajone, pasirengti kovos veiksmams ir vykdyti karines operacijas Lietuvoje ar už jos ribų savarankiškai arba aukštesniojo junginio sudėtyje nacionaliniams ir/ar tarptautiniams (kolektyviniams) poreikiams įgyvendinti.

Įgyvendindama pavestą uždavinį, PB „Geležinis Vilkas“ atlieka šias funkcijas:


•vykdo manevrines operacijas;
•vykdo taktinės karinės žvalgybos užduotis;
•atlieka paramos ugnimi užduotis;
•vykdo pajėgų apsaugos užduotis;
•atlieka kovinio aprūpinimo ir administravimo užduotis operacijos metu;
•vykdo vadovavimo ir valdymo užduotis operacijos metu;
•rengia ir tvirtina PB GV kovinio rengimo planus, organizuoja ir vykdo pavaldžių karinių vienetų mokymą, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai;
•kontroliuoja, kaip PB GV pavaldūs kariniai vienetai pasirengę vykdyti iškeltus uždavinius ir užduotis įvairiomis sąlygomis;
•vykdo Aktyviojo rezervo karo prievolininkų kartotinį kovinį rengimą;
•derina su Sausumos pajėgų vadu pagrindines veiklos kryptis ir PB GV organizacinę struktūrą;
•dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse karinėse operacijose, pratybose ir karinio bendradarbiavimo projektuose;
•renka informaciją apie mokymų ir tarnybos metu įgytą patirtį ir teikia ją Sausumos pajėgų vadui;
•bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis kitomis visuomeninėmis organizacijomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo Lietuvos gynybai;
•įstatymų nustatyta tvarka teikia pagalbą policijai ir civilinei valdžiai bei vykdo kitas taikos meto užduotis;
•palaiko ryšius su visuomene ir pagal galimybes dalyvauja jos viešajame gyvenime.
•PB GV gali vykdyti ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su jos veikla.