Lt En
logo
lt
en

Metraštis

Svarbesni įvykiai ir vadai

Modernios Brigados užuomazgos siekia 1990 m., kai pradedant organizuoti neseniai nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Respublikos gynybą, buvo suformuotas Atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – Garbės kuopa. Šie padaliniai 1991 m. sausio 13 d. ginkluotos Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvą metu saugojo Aukščiausiąją Tarybą, Spaudos rūmus, Ministrų Tarybos pastatą, Vilniaus televizijos bokštą ir kitus svarbius objektus.

1991 m. vasario 22 d. Krašto apsaugos departamento direktorius Audrius Butkevičius atskiru įsakymu sujungė minėtus padalinius į vieną bendrą vienetą ir pavadino jį Mokomuoju junginiu. Jau lapkritį Mokomojo junginio padaliniai buvo performuoti į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą, o netrukus į ją buvo pašaukti ir pirmieji būtinosios karo tarnybos kariai. Tais pačiais metais buvo pradėti formuoti ir pirmieji Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kitų miestų koviniai vienetai. Padaliniai, dislokuoti įvairiuose Lietuvos regionuose, pagal struktūrą buvo prilyginti batalionams. Greitojo reagavimo motodesantinės brigados vadu buvo paskirtas pulkininkas leitenantas Česlovas Jezerskas.

1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada pervadinta Lauko kariuomenės 1-ąja motodesantine brigada.

1992 m. birželio 6 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko pirmoji iškilminga brigados rikiuotė, kurios metu šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai. Tą pačią dieną brigadai suteiktas „Geležinio Vilko” vardas. Birželio 6-ąją Brigados padaliniuose kasmet tradiciškai minima Vilko diena.

1995 m. balandžio 1 d. nuo MPB „Geležinis Vilkas” atskirti 2 batalionai – Kauno ir Klaipėdos. Pirmasis perduotas Kariuomenės vadovybei, antrasis – Karinėms jūrų pajėgoms. Plk. Č. Jezerskui išvykus mokytis į užsienį, motodesantinės brigados vadu 1995 m. sausio 27 d. paskirtas plk. ltn. Jonas Vytautas Žukas.

1996 m. sausio 26 d. krašto apsaugos ministro įsakymu motodesantinė brigada pavadinta Motorizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis vilkas”.

1999 m. spalio 27 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu „Dėl antrosios brigados suformavimo” nuo MPB „Geležinis Vilkas” atskirti Tauragės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Šiaulių kunigaikščio Vaidoto batalionai.
Paskyrus plk. J. V. Žuką į naujas pareigas, MPB „Geležinis Vilkas“ vadu nuo 2001 m. rugpjūčio 21 d. paskirtas plk. ltn. Vitalijus Vaikšnoras.

2003 m. sausio 31 d. Lietuvos kariuomenės artilerijos batalionas priskiriamas absoliučiam MPB „Geležinis Vilkas“ vado pavaldumui.

2003 m. balandžio 25 d. Krašto apsaugos ministras savo įsakymu pavedė plk. ltn. Gediminui Jurgučiui, MPB „Geležinis Vilkas“ štabo viršininkui – vado pavaduotojui, laikinai eiti MPB „Geležinis Vilkas“ vado pareigas, kol bus paskirtas vadas. 

2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas perkeltas į Logistikos valdybos sudėtį.

Nuo 2003 m. spalio 1 d. plk. ltn. Gediminas Jurgutis, paskirtas MPB „Geležinis Vilkas“ vadu.

2003 m. spalio 1 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas perkeltas į Brigados sudėtį.

Nuo 2004 m. balandžio 19 d. MPB „Geležinis Vilkas“ Žvalgybos kuopa perkeliama iš karinio miestelio Liepkalnio g. 168, Vilniuje, į Tauragės r., Sakalinės k.

2004 m. balandžio 30 d. MPB „Geležinis Vilkas“ Artilerijos batalionui suteiktas Romualdo Giedraičio vardas.

2005 m. gegužės 20 d. plk. ltn. D. Užkuraitis, MPB „Geležinis Vilkas“ štabo viršininkas – vado pavaduotojas, paskirtas MPB „Geležinis Vilkas“ vadu.

2005 m. rugpjūčio 17 d. vykdant LITBRIG projektą ir užtikrinant Motorizuotojų pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” aprūpinimą, kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas operacinio vadovavimo, kovinio rengimo ir veiklos planavimo klausimais priskirtas Motorizuotojų pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas”.

2005 m. sausio 31 d. Artilerijos batalione buvo sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas LITART.
Iškilminga rikiuotė – LITART projekto uždarymas

2005 m. užbaigtas bataliono dydžio pėstininkų kovinės grupės rengimas pagal NATO reikalavimus. LDK Algirdo MP bataliono kariai puikiai įrodė savo parengtį planavimo, vadovavimo, suderinamumo, techninio ir logistinio aprūpinimo bei kovinio parengimo srityse.

Nuo 2006 m. parengta grupė yra pajėgi vykdyti NATO užduotis už Lietuvos Respublikos ribų.

2006 m. rugpjūčio 31 d. Danijos mieste Haderslev buvo pasirašytas memorandumas dėl Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” priskyrimo Danijos divizijai. Priskyrimas Danijos divizijai numato karininkų rotaciją į divizijos štabą, bei bendrus mokymus ir pratybas, siekiant užtikrinti Lietuvos ir Danijos karinių vienetų sąveiką – gebėjimą kartu veikti tarptautinėse operacijose.

2007 birželio 6 d. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas” rikiuotės aikštėje Rukloje (Jonavos r.) paminėtos 15-osios „Geležinio Vilko” brigados vardo suteikimo metinės. Renginio metu svečiams buvo pristatyta iškilminga rikiuotė sudaryta iš įvairiuose „Geležinio Vilko” padaliniuose tarnaujančių karių.

2007 birželio 29 uždarytas bendras Lietuvos – Lenkijos projektas LITPOLBAT.

2008 m. birželio 27 d. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" rikiuotės aikštėje vyko iškilminga dalinio vado pasikeitimo ceremonija. Nuo 2005 m. brigadai vadovavusį pulkininką Darių Užkuraitį pakeitė pulkininkas Vilmantas Tamošaitis.

2009 m. sausio 5 d. Kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalione Rukloje vyko iškilminga bataliono priskyrimo Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas" ceremonija. Batalionas Brigadai priskirtas nuo 2009 m. sausio 1 d.

2011 m. birželio 29 d. Rukloje vyko Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" vadų pasikeitimo ceremonija. Tris metus brigadai „Geležinis Vilkas" vadovavusį pulkininką Vilmantą Tamošaitį pakeitė pulkininkas Valdemaras Rupšys.

2012 m. sausio 18 d. Rukloje vyko iškilminga dviejų Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas" priklausiusių batalionų atsisveikinimo ceremonija. Renginio metu Karaliaus Mindaugo mechanizuotasis ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionai atsisveikino su brigados kovine vėliava ir kariais, nes nuo metų pradžios jie tapo atskirais Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetais.

Pagal 2011 m. lapkričio pabaigoje patvirtintą naują Lietuvos kariuomenės 2012 m. struktūrą, šiais metais Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" yra transformuojama į mechanizuotąją. Vietoj keturių Brigados pėstininkų batalionų (2 mechanizuotieji ir 2 motorizuotieji) brigadą nuo šių metų sudarys 3 mechanizuotieji batalionai (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Kunigaikščio Vaidoto) bei Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas. Tokį struktūros pertvarkymą sąlygojo Lietuvos valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos įgyvendinimas. 

Nuo 2012 m. kovo 7 d. Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" buvo oficialiai pervadinta į mechanizuotąją. Nuo šiol pasikeitė ir pavaldžių vienetų pavadinimai. Šiuo metu Mechanizuotąją pėstininkų brigadą sudaro Vadovybė ir jos padaliniai bei keturi batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio bei kunigaikščio Vaidoto  mechanizuotieji pėstinkų batalionai ir Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas.
Brigados struktūros pertvarkymą ir pavadinimo pakeitimą sąlygojo 2011 m. lapkričio pabaigoje patvirtinta nauja Lietuvos kariuomenės 2012 m. struktūra.

2012 m. birželio 7 d. Kaune, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje (Kauno sobore) ir Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje, vyko iškilmingas Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" vardo suteikimo 20-ųjų metinių minėjimas. Prieš 20 metų, 1992 metų birželio 6-ąją, įvyko pirmoji brigados rikiuotė, kurios metu šauktiniai kariai prisiekė Lietuvos Respublikai, o brigadai buvo suteiktas „Geležinio Vilko" vardas.
Renginys prasidėjo Šv. mišiomis Kauno sobore po kurių esami ir buvusieji MPB „Geležinis Vilkas" padaliniai grojant Sausumos pajėgų orkestrui žygiavo Laisvės alėja. Kariai į iškilmingos rikiuotės vietą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje atžygiavo Kauno kariliono varpams skambinant Geležinio vilko maršą.
Pagerbdami tautos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo didvyrius brigados kariai padėjo gėlių prie Nežinomo kareivio kapo ir Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo.
Puoselėjant brigados tradicijas, metinių proga labiausiai pasižymėjusiems kariams buvo įteikti „Geležinio Vilko" garbės ženklai bei grojamas Geležinio vilko maršas, o Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai svečiams atliko parodomąją programą, defilė.
Ceremoniją vainikavo Generolo Romualdo Giedraičio Artilerijos bataliono karių atliktos trys simbolinės salvės iš istorinio pabūklo: „Už Lietuvą Tėvynę", „Už Lietuvos žmones", „Už „Geležinio Vilko" brigadą".

2013 m. liepos 4 d. Rukloje vyko Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" vadų pasikeitimo ceremonija.  Du metus brigadai „Geležinis Vilkas" vadovavusį pulkininką Valdemarą Rupšį pakeitė pulkininkas Raimundas Vaikšnoras.

2016 m. sausio 1 d., siekiant užtikrinti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vienetų efektyvumą taikos ir karo metu, pertvarkoma mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas". Į jos sudėtį grąžinti du pėstininkų batalionai - Karaliaus Mindaugo husarų (Panevėžys) ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų (Alytus), o Kęstučio batalionas perkeltas į naujai suformuotą ir nuo sausio 1 d. veikti pradėjusią motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija". Šia proga sausio 4 d. Rukloje buvo surengta iškilminga mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" padalinių priėmimo ir atsisveikinimo ceremonija.                                                                                                                                             

2016 m. sausio 8 d. Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" kariai dalyvavo iškilmingoje brigados vado pasikeitimo ceremonijoje. Renginio metu pulkininkas Raimundas Vaikšnoras, daugiau nei dvejus su puse metų vadovavęs brigados kariams, šias pareigas perdavė, linkėdamas sėkmės ir stiprybės, naujam vadui pulkininkui leitenantui Mindaugui Steponavičiui.

2019-04-12 „Geležinis Vilkas" štabui - teigiamas NATO įvertinimas. Tai buvo pirmasis kovinės parengties vertinimas, „Geležinio Vilko" brigados štabui. MPB „Geležinis Vilkas" įrodė tarptautinei arenai, kad yra pasiruošusi ir gebanti tarptautiniu lygmeniu planuoti ir vadovauti tarptautinėms įvairioms operacijoms įvairiose aplinkose, sąveikaujant ne tik su kariniais daliniais, bet ir civiliais. Tai pirmas kovinės parengties vertinimas, atliktas vadovaujantis NATO CREVAL (angl. Combat Readiness Evaluation System) procedūromis.    

2019-11-27 Rukloje, Saulės mūšio rikiuotės aikštėje vyko iškilminga Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados (MPB) „Geležinis Vilkas" vado pasikeitimo ceremonija. Pulkininkas Mindaugas Steponavičius, beveik ketverius metus vadovavęs brigados kariams šias pareigas perdavė pulkininkui Mindaugui Petkevičiui.

2022-06-06 Gaižiūnų poligone surengta viena didžiausių rikiuočių brigados istorijoje - paminint "Geležinio Vilko" vardo suteikimo brigadai 30-metį ant poligono pakilimo tako išsirikiavo apie pustrečio tūkstančio Brigados karių.

2022-08-03 Rukloje, Saulės mūšio rikiuotės aikštėje nuo 2019 m. brigadai vadovavęs pulkininkas Mindaugas Petkevičius perdavė pareigas naujam vadui pulkininkui Aurelijui Motiejūnui.