Lt En
logo
lt
en

Metraštis

Įsteigimas ir plėtojimas

Inžinerijos batalionas susiformavo iš trijų Lietuvos Respublikos padalinių: Svarbių Lietuvos Respublikos objektų atskirojo apsaugos bataliono (įkurtas 1992 m. sausio 2 d.), Mokomojo junginio Inžinerinio pionierių būrio (įkurtas 1991 m. liepos 11 d.) ir Civilinės saugos departamento (CSD) Gelbėtojų būrio (įkurtas 1992 m. kovo mėn.). Iš šių trijų padalinių 1993 m. balandžio mėnesį buvo suformuota CSD Daugiaprofilinė gelbėjimo rinktinė, kurios pagrindinė užduotis buvo vykdyti gelbėjimo ir evakuacijos darbus avarijų, katastrofų ir kitų nelaimingų atsitikimų atvejais.
1992 m. balandžio mėn. reorganizuotas Mokomasis junginys ir prie jo buvęs Inžinerinis pionierių būrys. Jo bazėje Kauno r., Karmėlavoje, buvo įkurta Motopėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Inžinerijos kuopa, vadu paskirtas mjr. S. Pikšrys.
1992 m. birželio 18 iš karinio dalinio Nr. 90606 įsigytas pontoninis parkas ir perduotas Motopėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Inžinerijos kuopai.
1992 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, dabartinėje bataliono teritorijoje, buvo įkurtas CSD gelbėtojų būrys. Vadu paskirtas ltn. V. Vilčiauskas.

1993 m. balandžio 6 d. plk. ltn. J. Salickas paskiriamas Civilinės saugos departamento Daugiaprofilės gelbėjimo rinktinės vadu.
1993 m. balandžio 6 d. DGR struktūroje įkurta Štabo kuopa, vėliau pervadinta į Štabo ir arūpinimo kuopą. Vadu paskirtas j. ltn. J. Olmistras
1993 m. balandžio 15 d. Kauno apskrities skyriaus viršininko įsakymu Pontoninė kuopa buvo priskirta DGR rinktinei ir pilnai suformuota.

 
1993 m. rugpjūčio 31–rugsėjo 4 d. vyko pirmosios CSD DGR Perkėlų kuopos pratybos Pavilkijyje.
1994 m. kovo 13–21 ir 27–31 d. CSD DGR pirmą kartą likvidavo potvynio pasekmes Šilutės ir Klaipėdos r.
1995 m. rugpjūčio mėn. pirmojo pontoninio tilto per Nemuną įrengimas.
1995 m. rugpjūčio 15 d. I-oji gelbėjimo komanda pervardinta į I inžinerijos kuopą. Vadu paskiriamas vyr. ltn. S. Ūsas.
1995 m. rugpjūčio 15 d. buvo panaikinta Daugiaprofilinė gelbėjimo rinktinė ir jos bazėje įkurtas Atskiras inžinerijos batalionas.

 

1997 m. gegužės mėn. vyko pirmosios Baltijos šalių karo inžinierių pratybos BALTIC HOPE-97 Adažyje, Latvijoje.
Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. lapkričio 20 d. dekretu Juozas Vitkus-Kazimieraitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus I-ojo laipsnio ordinu. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 d. dekretu Juozui Vitkui suteiktas pulkininko karinis laipsnis.
1998 m. gegužės mėn. vyko Baltijos šalių karo inžinierių pratybos BALTIC HOPE-98 Estijoje.
1998 m. liepos 8 d. mjr. R. Visockis paskiriamas bataliono vadu.
1999 m. vasario 19 d. Atskirajame inžinerijos batalione įkuriama Karo inžinerijos mokykla. Jos viršininku paskiriamas mjr. G. Šneideris.
Krašto apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymu patvirtinamas Inžinerijos bataliono skiriamasis ženklas ir beretės kokarda.
Krašto apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymu patvirtinamas Inžinerijos bataliono skiriamasis ženklas ir beretės kokarda.
1999 m. rugpjūčio mėn. vyksta Baltijos šalių karo inžinierių pratybos BALTIC HOPE-99 Lietuvoje.
1999 m. gruodžio 31 d. Atskirasis inžinerijos batalionas reorganizuotas į Inžinerijos batalioną. Tą pačią dieną jam suteiktas Nepriklausomybės kovų dalyvio, Pietų Lietuvos partizanų vado, karo inžinieriaus, Vyčio kryžiaus kavalieriaus pulkininko Juozo Vitkaus - Kazimieraičio vardas. Nuo tada batalionas vadinamas Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu.
Bareljefas su pulkininko Juozo Vitkaus atvaizdu atidengtas per šeštąsias bataliono įkūrimo metines.
2000 m. rugsėjo 2 d. tuometinio krašto apsaugos ministro Česlovo Stankevičiaus pasirašytu aktu Juozo Vitkaus inžinerijos batalionui įteikta kovinė vėliava.
Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius Karo muziejaus sodelyje, Kaune, batalionui įteikia kovinę vėliavą. Vėliavą priima tuometinis bataliono vadas plk. ltn. Raimondas Visockis.
2001 m. balandžio 1 d. bataliono vyriausiuoju puskarininkiu paskiriamas j. psk. Eglandas Višinskas (dešinėje).
2002 m. vasario 8 d. bataliono karininkų iniciatyva įkurtas „Inžinerijos bataliono karinkų ratas". Pirmuoju jo „šefu" išrenkamas vyr. ltn. D. Mazurkevičius.
2002 m. gegužės 22 d. įsteigiamas Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono seržantų ir puskarininkių klubas. Pirmuoju klubo pirminiku išrenkamas j. psk. E. Višinskas.

pirma JV IB operacija

2002 m. spalio 7 d. Berčiūnų-Daukantų smėlio karjere, Panevėžio r., pradėta pirmą kartą vykdyti vietovės valymo nuo nesprogusių sprogmenų operacija (baigta 2003 m. rugsėjo 14 d.). Operacijos metu surasta ir sunaikinta 818
standartinių sprogstamųjų užtaisų.
2003 m. balandžio 29 d. batalionui perduota Švedijos kariuomenės Inžinerijos kuopos technika ir įranga.
2003 m. gegužės 15 d. batalionui perduoti du plaukiojantieji transporteriai PTS-M (priskirti Perkėlų kuopai).
2003 m. birželio 16 d., siekiant užtikrinti tinkamą rastų sprogmenų sunaikinimą bei nesprogusių šaudmenų pašalinimą iš teritorijų, sudaromos operatyvinės išminuotojų (EOD) komandos sprogmenims naikinti. EOD komandos dislokuojamos Vilniuje, Kaune, Panevėžyje,
Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Tauragėje.
2003 m. rugpjūčio 25 d. Glūko ežere, Varėnos r., pradėta vykdyti pirmoji sprogmenų paieškos (po vandeniu) operacija (baigta 2003 m. rugpjūčio 31 d.). Operacijos metu rasta ir sunaikinta
1080 vnt. artilerijos sviedinių.
2003 m. lapkričio 3 d. pirmą kartą iš bataliono į tarptautinę misiją (Irake) išvyksta bataliono karys kpt. R. Jurskis (iki 2004-05-02).
2004 m. vasario 7 d. iš bataliono į misiją (Kosove) išvyko bataliono karys vyr. ltn. M. Valatkevičius (iki 2004-08-01).
2004 m. gegužės 17 d. Kauno mieste neutralizuota aviacinė bomba SD500C (sudėtingiausia sprogmens neutralizavimo operacija per visą Lietuvos kariuomenės istoriją). Operacijai vadovavo kpt. V. Mockevičius.
2004 m. birželio 7 d. Pabradės poligone bataliono kariai atliko paskutinių LR priešpėstinių minų naikinimą. Operacijai vadovavo kpt. V. Mockevičius.
Nuo 2004 m. rugsėjo 20 d. Inžinerijos bataliono ir KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadų susitarimu bataliono Perkėlų kuopa ruošiama vykdyti kovines užduotis kartu su KASP kariais. Pradėtas KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 212 kuopos Perkėlų būrio karių mokymas ir rengimas dirbti su pontoniniu parku, vykdomas individualus ir kolektyvinis kario, kaip pėstininko, rengimas.
2005 m. birželio mėn. pirmą kartą į tarptautinę misiją Afganistane Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės sudėtyje (PAG) išvyko keturi bataliono Išminavimo kuopos kariai.
2005 m. lapkričio 28 d. batalione pirmą kartą buvo iškelta Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vėliavą.
2006 m. kovo 1 d. įkurta Bendrosios inžinerijos kuopa. Kuopos vadu paskiriamas kpt. V. Svilis.
2006 m. kovo 27 d. batalionui perduoti pirmieji keturi šarvuočiai M113 (šarvuočiai priskiriami Inžinerijos kuopai).
2006 m. liepos 10 d. mjr. R. Č. Černiauskas paskiriamas bataliono vadu.
2007 m. vasario 1 d. batalione gauti pirmieji 2007 metų gamybos visureigiai MITSUBISHI L 200 (6 vnt.), skirti operatyvinėms sprogmenų neutralizavimo užduotims vykdyti LR teritorijoje.
2008 m. gegužės 1 d. pradėtas formuoti ABC būrys. Būrio vadu paskirtas ltn. M. Musteikis.
Siekiant išvalyti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo nesprogusių standartnių sprogstamųjų užtaisų, 2008 m., liepos 1 d. buvo įkurtas Ištisinio išminavimo būrys.
2008 m. lapkričio 14 d. į atsargą išleisti paskutinieji bataliono pradinės privalomosios karo tarnybos kariai.
2009 m. sausio 12 d. mjr. V. Vilčiauskas paskiriamas bataliono vadu.

2009 m. lapkričio mėn. vyko Bendrosios inžinerijos kuopos I-ojo bendrosios inžinerijos būrio nacionalinis vertinimas, kurio metu buvo nustatyta, kad būrys tinkamas budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose NRF (angl. NATO Response Force).
NRF – aukštos parengties ir technologiškai pažangios Aljanso pajėgos, kurias sudaro sausumos, oro, jūrų ir specialiųjų pajėgų komponentai, galintys bet kada ir bet kur greitai pasirengti įvairių tipų operacijoms (NRF-14). Padalinio vadu paskirtas vyr. ltn. L. Janauskas.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. bataliono Bendrosios inžinerijos kuopos I-asis bendrosios inžinerijos būrys Baltijos bataliono sudėtyje pradėjo vykdyti budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose Sausumos komponento keturioliktoje pamainoje.
Šioje pamainoje, vadovaujamoje Danijos, be lietuvių budi kariai iš Bulgarijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Vengrijos.
2010 m. liepos 1 d. Išminavimo būrys pradėjo budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgų penkioliktoje pamainoje (NRF-15). Padalinio vadu paskirtas vyr. ltn. A. Anelauskas.
2010 m. gruodžio 29 d. Perkėlų kuopa bei ABC būrys sujungiami ir sufomuojama
2 inžinerijos kuopa. Vadu paskiriamas kpt. A. Burneika.
2010 m. guodžio 29 d. Išminavimo kuopa reorganizuota ir pervadinta į Sprogmenų neutralizavimo kuopą.
2012 m. liepos 9 d. plk. ltn. A. Dzidzevičius paskiriamas bataliono vadu.
2012 m. liepos 30 d. bataliono vado įsakymu patvirtinama bataliono žygio daina „Dunda, trankosi griaustiniai".
2012 m. spalio 22-26 d. Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre vyko JVIB štabo ir padalinių pratybos naudojant taktikos treniruoklį JCATS (angl. Conflict and Tactical Simulation).
2013 m. rugsėjo 1 d. Mažeikių r. savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-371 Tirkšlių vidurinė pertvarkyta ir pavadinta Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindine mokykla.
2013 m. sausio 1 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione pradėtas organizuoti fotokonkursas "Inžinieriau nesigailėk prakaito-brolių gyvybę saugai. Konkurso tikslas įamžinti Inžinerijos bataliono karius, vykdančius užduotis poligonuose ir kitose Lietuvos vietose.
2013 m.balandžio 5 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono konferencijų salėms suteikiami Lietuvos istorinių mūšių pavadinimai.
2013 m. balandžio 5 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Štabo ir aprūpinimo kuopa sukanka 20 metų.

 

2013 m. balandžio 19-25 d. vyko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono padalinių lauko taktikos pratybos. Pratybose dalyvavo visi JVIB vienetai kartu su Algirdo MPB ir Mindaugo MPB pėstininkų parama.
2013 m. spalio 8 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos išminuotojai sunaikino milžinišką kiekį II-ojo pasaulinio karo sprogmenų rastų Panevėžio rajone šalia Klevečkinės kaimo esančiame miške.
2013 m. gruodžio 31 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione pradėta įgyvendinti nauja tradicija, kurios metu Lietuvos vėliavos dienos proga geriausiam bataliono metų kariui įteikiama įrėminta trispalvė, kuri buvo pakeliama metų eigoje. Pirmasis juo tapo Bendrosios inžinerijos kuopos skyriaus vadas seržantas Tomas Aukščiūnas.
2014 m. kovo 13 d. Atliekant kasimo darbus Kauno mieste, Aleksote buvo rasta II-ojo pasaulinio karo vokiečių gamybosaviacinė bomba SC250. Bomba Sprogmenų neutralizavimo kuopos karių pajėgomis buvo sėkmingai neutralizuota.
2015 m. rugpjūčio 14 d. Paminėtos Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono 20-osios įkūrimo metinės. Šventėje dalyvavo KA viceministras, buvę bataliono vadai, bei karių artimieji.

2015 


2015 m. rugsėjo 7-11 d. Gaižiūnų poligone vyko Lietuvos ir JAV karo inžinierių bendros pratybos "Inžinierių griausmas 2015".
2015 m. rugsėjo 31 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos gretas papildė 2 Belgų aviganių veislės šunys, kuriems buvo suteikti Gilzės ir Borno vardai.
2015 m. spalio 15 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono 1 inžinerijos kuopos kariai kartu su Belgijos Karalystės karo inžinieriais dalyvavo sprogdinimo pratybose Gaižiūnų poligone.
2015 lapkričio 24 d. tarnybą batalione pradėjo 199 Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai.
2015 m. gruodžio 11 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione po 7 metų pertraukos prisiekė 1-oji Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laida.
2016 m. liepos 8 d. mjr. Ramūnas Jurskis paskiriamas bataliono vadu.
2016. liepos 30 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas atsisveikino su pontonine perkėla
2017 m. sausio 1 d. ABC būrys pradėjo budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose kartu su kitais Sausumos pajėgų padaliniais. Budėjimas tęsis iki 2017 m. gruodžio 31 d.Padalinio vadu paskirtas vyr. ltn. M. Žukovas.
2017 m. vasario 16 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai dalyvavo iškilmingame Valstybės atkūrimo dienos minėjime Kaune.
2017 m. vasario 24d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai Kauno įgulos šventovėje šventė įkrikščioninimo sakramentus.
2017 m. kovo 11d. šventinis bėgimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.
2017 m. balandžio 3 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono šauktiniai su trenksm

2017 m. balandžio 20d. ABC kariai pirmą kartą istorijoje atliko tanko "Leopard-2" cheminį švarinimą.

2017 m. gegužės 12d. Inžinierių karinės penkiakovės komanda šeštus metus iš eilės tapo Lietuvos čempionais.
2017 m. Gegužės mėn. SNK K-9 pajėgumus papildė nauji "keturkojai" kariai.
2017 m. rugpjūčio 28 d. atvyko trečios atnaujintos NPPKT laidos kariai.
2017 m. rugsėjo 15 d. NPPKT karių priesaikos ceremonija

 


2017 m. rugsėjo 25–29d. vyko didžiausios Inžinerijos bataliono organizuojamos tarptautinės pratybos "Inžinierių griausmas 2017".
2017 m. lapkričio 10 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams buvo įteikti pažymėjimai, patvirtinantys, kad kariai sėkmingai pabaigė Bazinį kario kursą trukusį net 11 savaičių.
2017 m. lapkričio 22 d. atvirų durų dienos rytą ir popietę Inžinerijos batalioną aplankė daugiau kaip 2500 vaikų, jų auklėtojų, mokytojų ir tėvelių iš įvairių Kauno, Prienų, Kėdainių, Alytaus, Raseinių, Jonavos mokyklų bei darželių, susipažinti su batalionu iš arti turėjo galimybę ir nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių draugai ir artimieji.
2017 m. lapkričio 23 d. Kauno miesto centre inžinieriai šventiškai paminėjo Kariuomenės dieną.

2018 m. vasario mėn. kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai kartu su kitais kariuomenės padaliniais teikia pagalbą nuo potvynio nukentėjusioms šalies savivaldybėms ir gyventojams.
2018 m. vasario 13 d. pirmą kartą bataliono istorijoje buvo švenčiamos Užgavėnės.
2018 m. vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100 - mečio minėjimas Kauno miesto Vienybės aikštėje.
2018 metų kovo 8 d. finišavo „Geriausio inžinierių skyriaus" varžybos kuriose geriausiu bataliono skyriumi tapo 2 inžinerijos kuopos 4 inžinerijos būrio užtvarų įveikimo skyrius su vadu gr. Audriumi Šileriu priešakyje.
2018 m. kovo 11 dieną Kauno miesto centre Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai bėgo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtą bėgimą.
2018 m. balandžio 20 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione lankėsi krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas. Aukštų svečių vizito tikslas - susipažinti su bataliono struktūra, uždaviniais, turima ginkluote ir technika, pasižiūrėti, kaip vykdomas karinis rengimas, kokia yra kasdienė karių buitis.
2018 m. gegužės 2 d. iškilmingos rikiuotės metu vyko bataliono vyr. puskarininkių pasikeitimo ceremonija, kurios metu ilgametį Inžinerijos bataliono vyr. puskarininkį srž. mjr. Eglandą Višinską pakeitė vrš. Vaidas Pečeliūnas.
2018 m. gegužės 21-25 dienomis Juozo Vitkaus inžinerijos batalione viešėjo JAV Jūrų pėstininkų rotacinių pajėgų „Black Sea" 18.1 kariai, kurių tikslas ‒ pasidalinti sukaupta patirtimi su lietuvių karo inžinieriais.
2018 m. gegužės 25 d. su nuolatine privalomąja pradine karo tarnyba atsisveikino ir Lietuvos kariuomenės rezervu tapo 182 (šimtas aštuoniasdešimt du) bataliono kariai. Iškilmingoje karių išleidimo į atsargą ceremonijoje dalyvavo daug garbingų svečių: Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Valdemaras Rupšys, Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys, Kauno įgulos dalinių vadai, karių artimieji.
2018 m. birželio 15 d. iškilmingos ceremonijos metu Juozo Vitkaus inžinerijos batalione išleista parengtoji antroji rezervistų laida.
2018 m. rugpjūčio 14 d. batalione iškilmingos rikiuotės metu buvo paminėtas 23-iasis bataliono gimtadienis.
2018 m. rugpjūčio 27 d. Į Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną atvyko drąsos ir patriotiškumo kelią pasiryžusi nueiti 4-oji nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laida.
2018 m. rugsėjo 14 d. negailėdami jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę prisiekė 200 jaunųjų karo inžinierių.
2018 m. lapkričio 18 d. Inžinieriams iškilmingai perduota Sausumos pajėgų vėliava, kuri kitos dienos rytą pasiekė Birutės batalioną.
2018 m. lapkričio 20 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione vyko atvirų durų diena, kurioje galimybe pamatyti sudėtingą karinę techniką, apžiūrėti ginkluotę ir net filmuose nematytą įrangą šiemet susidomėjo rekordinis skaičius - daugiau nei 4500 dalyvių.
2018 m. lapkričio 23 d. Inžinieriai kartu su Kauno įgulos kariais iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuomenės 100-ąsias atkūrimo metines Kauno mieste.
2018 m. lapkričio 30 d. Inžinerijos batalione nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams baigėsi Bazinis karo inžinerijos kursas - šauktiniai sėkmingai įveikė legendomis apipintą „Inžinieriaus taką" ir užsitarnavo ilgai lauktas beretes.
2019 m. sausio 3 d. apdovanotas geriausias metų karys. Juo tapo Štabo S1 skyriaus personalo vyresnysis specialistas št. srž. Tomas Višinskas.

2019 m. sausio 14 d. dalis bataliono karių bėgo tradiciniame bėgime „Gyvybės ir mirties keliu" Vilniuje, kuriame buvo apdovanoti ir „Geležinės valios" kariai, kuriais šiemet tapo net 3 Inžinerijos bataliono kariai: mjr. Mindaugas Gvildys, vyr. eil. Šarūnas Andriulaitis ir vyr. srž. Aleksandra Ramanauskaitė.
2019 m. sausio 15 d. Karo inžinieriams istorinė diena - 100 metų nuo pirmojo nepriklausomos Lietuvos istorijoje karo inžinerijos padalinio formavimo pradžios.
2019 m. sausio 29 d. Inžinerijos batalione lankėsi Sausumos pajėgų vadas gen. mjr. Valdemaras Rupšys.
2019 m. vasario 16 d. Inžinieriai kartu su Kauno įgulos padaliniais šventiškai paminėjo Valstybės atkūrimo dieną.
2019 m. kovo 6 d. Inžinerijos batalione lankėsi garbingas svečias - Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo pirmininkas ir pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas prof. Vytautas Landsbergis.
2019 m. kovo 15 d. Inžinerijos batalionui Sausumos pajėgų karinės kovinės savigynos čempionate atstovavo 14 kovingai nusiteikusių jaunuolių, iš kurių net 6 lipo ant apdovanojimų pakylos.
2019 m. kovo 26 d. Inžinerijos batalione lankėsi užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
2019 m. balandžio 12 d. Mokomajame pulke Tėvynei prisiekė 5-oji būsimųjų karo inžinierių laida.
2019 m. balandžio 30 d. Inžinieriai priėmė į savo šeimą naująjį bataliono vyr. puskarininkį vrš. Vidmantą Stramielą.

2019 m. gegužės 3 d. Inžinerijos batalione į karinę mokymo operaciją Ukrainoje išlydėta jungtinė Juozo Lukšos mokymo centro, Lietuvos karo akademijos ir Inžinerijos bataliono instruktorių grupė, sudaryta iš karininkų ir puskarininkių.
2019 m. gegužės 17 d. batalione baigėsi visą savaitę trukusios sporto žaidynės, kuriose Sprogmenų neutralizavimo kuopa nutraukė net 3 metus trukusi Bendrosios inžinerijos kuopos karaliavimą.
2019 m. gegužės 24 d. IV-osios Inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laidos kariams paskutinė bendra bataliono rikiuotė.
2019 m. gegužės 30 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas organizavo pirmą kartą Lietuvos kariuomenės istorijoje vykusias Lietuvos kariuomenės karininkų žaidynes.
2019 m. liepos 4 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione įvyko bataliono vadų pasikeitimo ceremonija, kurioje plk. ltn. Ramūnas Jurskis bataliono vairą perdavė mjr. Pavelui Jelkinui.
2019 m. liepos 5 d. Atnaujintos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos V laidos kariai, užsitarnavo beretes, pereidami legendomis apipintą "Inžinieriaus taką".
2019 m. rugpjūčio 6 d. Inžinerijos batalione lankėsi naujai paskirtas Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras. Generolas susipažino su bataliono struktūra, veikla ir uždaviniais, domėjosi karo inžinierių rengimu bei su juo susijusiais iššūkiais, apžiūrėjo kareivines, pakalbino karius.
2019 m. rugpjūčio 15 d. Kaune, Panemunėje, įsikūręs Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas paminėjo 24-ąsias įkūrimo metines.
2019 m. rugpjūčio 28 d. Gaižiūnų poligone oficialiai uždarytos 2019 metų Geriausio sausumos pajėgų skyriaus varžybos. Iš 16 komandų (9 Lietuvos ir 7 sajungininkų šalių) susumavus visus rezultatus paaiškėjo, kad Inžinieriai iškovojo garbingą 3 vietą, į priekį praleide tik kolegas iš Savanorių pajėgų.
2019 m. lapkričio 8 d. Amfibija PTS-M, Inžinerijos bataliono technikos parkui priklausiusi nuo 2003 m. bei pastarąjį dešimtmetį iš potvynių gniaužtų vadavusi Pamario gyventojus, išlydėta į užtarnautą poilsį ir nuo šiol užims garbingą vietą šalia kitų bataliono istoriją pasakojančių eksponatų.
2019 m. lapkričio 20 d. batalione praūžė tradicinė atvirų durų diena, kurioje dalyvavo apie 3000 svečių.
2019 m. lapkričio 23 d. Inžinieriai, kartu su Kauno įgulos padaliniais iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną.
2019 m. gruodžio 5 d. į Jonušo Radvilos mokomąjį pulką atvyko jau IV atnaujintos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laida.
2019 m. gruodžio 20 d. Juozo Vitkaus inžinerijos batalione vyko iškilminga atnaujintos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių V laidos išleidimo į atsargą ceremonija.


2019 m. gruodžio 20 d. Jonušo Radvilos mokomajame pulke Tėvynei iškilmingai prisiekė Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono atnaujintos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos VI karių laida.